กรวย

ดาวน์โหลด (3)

กรวย  คือ  ทรงสามมิติใด ๆ  ที่มีฐานเป็นรูปวงกลม  มียอดแหลมที่ไม่อยู่ในระนาบเดียวกันกับฐาน
และเส้นต่อระหว่างจุดยอดและจุดใด ๆ  บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง

พื้นที่ผิวข้างของกรวย  =  rL
เมื่อนำพื้นที่ผิวข้างรวมกับพื้นที่ฐานของกรวยจะได้พื้นที่ผิวทั้งหมดของกรวย

ดังนั้น  จะได้ว่า

พื้นที่ผิวของกรวย        =  พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐาน

=  rL + r2

=  r (L+ r)

นั่นคือ  พื้นที่ผิวของกรวย        =  r (L+ r)

ปริมาตรของกรวย  =  r2h

Advertisements
โพสท์ใน พื้นฐานคณิตศาสตร์ | ใส่ความเห็น

ทรงกระบอก

ดาวน์โหลด (2)ทรงกระบอก  คือ  รูปสามมิติใดๆ ที่มีฐานเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ  อยู่ในระนาบที่ขนานกัน
และเมื่อตัดทรงสามมิตินี้ด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว  จะได้รอยตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวเท่ากับ

ความยาวของเส้นรอบรูปวงกลมที่เป็นฐานและมีความกว้างเท่ากับความสูงของทรงกระบอก
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เรียกว่า  “พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก”
และ  ผลบวกของพื้นที่ผิวข้างกับพื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอก  เรียกว่า  “พื้นที่ผิวของทรงกระบอก”
จะได้สูตร  ดังนี้

พื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอก             =          2rh

พื้นที่ฐานทั้งสองของทรงกระบอก      =          2r2

ดังนั้น  พื้นที่ผิวของทรงกระบอก        =          2rh + 2r2

เมื่อ  r  แทนรัศมีของฐานของทรงกระบอก

และ  h แทนความสูงของทรงกระบอก

การหาปริมาตรของทรงกระบอก  หาได้

เช่นเดียวกับการหาปริมาตรของปริซึม  ดังนั้น

ปริมาตรทรงกระบอก  =  พื้นที่ฐาน  x  สูง

=  r2h

เมื่อ  r  คือ  รัศมีของฐานของทรงกระบอก

และ  h คือ  ความสูงของทรงกระบอก

การหาปริมาตรของทรงกระบอกหรือวงแหวน  หาได้โดย

ให้  r  แทนรัศมีภายในของทรงกระบอก  หรือรัศมีของทรงกระบอกเล็ก

R  แทนรัศมีภายนอกของทรงกระบอก  หรือรัศมีของทรงกระบอกใหญ่
และ  h  แทนความยาวของทรงกระบอก

จะได้ว่า  ปริมาตรของทรงกระบอกกลวง                       = ปริมาตรทรงกระบอกใหญ่–ปริมาตรทรงกระบอกเล็ก

=   R2h – r2h
ปริมาตรของทรงกระบอกกลวง   =  h (R2 – r2)

โพสท์ใน พื้นฐานคณิตศาสตร์ | ใส่ความเห็น

ทรงกลม

ทรงกลมดาวน์โหลด

ในทางคณิตศาสตร์ให้ความหมายคำว่า ทรงกลม ดังนี้
รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดจุดหนึ่งเป็นระยะเท่ากัน เรียกว่า ทรงกลม
จุดคงที่นั้นเรียกว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม
ระยะที่เท่ากันนั้นเรียกว่า รัศมีของทรงกลม

สูตรคำนวณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรงกลม

ปริมาตรของทรงกลม = 4/3 X (22/7 หรือ 3.14) X รัศมียกกำลัง 3
พื้นที่ผิวของทรงกลม = 4 X (22/7 หรือ 3.14) X รัศมียกกำลัง 2

โพสท์ใน พื้นฐานคณิตศาสตร์ | ใส่ความเห็น

พีระมิด

พีระมิด 

พีระมิด คือ ทรงสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลม ซึ่งไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐานและหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยม
ที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมpicpo0016

ลักษณะของพีระมิดตรง 
1. หน้าของพีระมิดตรงเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และเท่ากันทุกรูป
2. สันของพีระมิดตรงจะยาวเท่ากันทุกเส้น
3. ความสูงเอียงของพีระมิดตรงด้านเท่า มุมเท่า จะยาวเท่ากันทุกเส้น
4. ปริมาตรของพีระมิด เป็นหนึ่งในสามของปริมาตร ปริซึมที่มีฐานเท่ากันกับพีระมิดและมีส่วนสูงเท่ากับพีระมิด
โพสท์ใน พื้นฐานคณิตศาสตร์ | ใส่ความเห็น

อาเซียนกับตัวเลข

รูปอาเซียน

ธงประจำชาติอาเซียน

หมวดการนับเลข

การนับเลขภาษาอินโดนีเซีย
 

1   satu (ซา-ตุ)              21    dua puluh satu (ดัว-ปู-ลูห์-ซา-ตุ)
2   dua (ดัว)                  25    dua puluh lima (ดัว-ปู-ลูห์-ลิ-มา)
3   tiga (ติ-กา)              30    tiga puluh (ติ-กา-ปู-ลูห์)
4   empat (เอ็ม-ปัด)       50     lima puluh (ลิ-มา-ปู-ลูห์)
5   lima (ลิ-มา)               75    tujuh puluh lima (ตู-จูห์-ปู-ลูห์-ลิ-           มา)
6   enam (เออ-นัม)                    79    tujuh puluh sembilan (ตู-จูห์-ปู-ลูห์-เซิม-บิ-ลัน)
7   tujuh (ตู-จูห์)                       80    delapan puluh (เดอ-ลา-ปัน-ปู-ลูห์)
8   delapan (เดอ-ลา-ปัน)            90     sembilan puluh (เซิม-บิ-ลัน-ปู-ลูห์)
9   sembilan (เซิม-บิ-ลัน)          100    seratus (เซอ-รา-ตุส)
10  sepuluh (เซอ-ปู-ลูห์)           110    seratus sepuluh (เซอ-รา-ตุส-เชอ-ปู-ลูห์)
11  sebelas (เซอ-เบ-ลัส)           150    seratus lima puluh(เซอ-รา-ตุส-ลิ-มา-ปู-ลูห์)
12  dua belas (ดัว-เบ-ลัส)         200    dua ratus (ดัว-รา-ตุส)
15  lima belas (ลิ-มา-เบ-ลัส)      900    sembilan ratus(เซิม-บิ-ลัน-รา-ตุส)
20  dua puluh (ดัว-ปู-ลูห์)

การนับเลขภาษาเวียดนาม

 
1 = một (โมด)
2 = hai (ฮาย)
3 = ba (บา)
4 = bốn (โบ้น)
5 = năm (นัม)
6 = sáu (เซ้า)
7 = bảy (ไบ๋)
8 = tám (ต๊าม)
9 = chín (จิ๊น)
10 = mười (เมื่อย)
ถ้าเป็นเลข 2 หลัก ก็ใช้หลักการอ่านแบบภาษาไทยเลย
11 = mười một (เมื่อย โมด)
12 = mười hai (เมื่อย ฮาย)
13 = mười ba (เมื่อย บา)
14 = mười bốn (เมื่อย โบ้น)
15 = mười lăm (เมื่อย ลัม)
16 = mười sáu (เมื่อย เซ้า)
17 = mười bảy (เมื่อย ไบ๋)
18 = mười tám (เมื่อย ต๊าม)
19 = mười chín (เมื่อย จิ๊น)
20 = hai mươi (ฮาย เมือย), หรือ hai chục (ฮาย จุก)**(โปรดสังเกตจะไม่มี`บน ơ ในภาษาไทยก็เหมือนกับตัดไม้เอกออกไป)
21 = hai mươi mốt (ฮาย เมือย โม้ด)
22 = hai mươi hai (ฮาย เมือย ฮาย)
23 = hai mươi ba (ฮาย เมือย บา)
24 = hai mươi bốn (ฮาย เมือย โบ้น),หรือ hai mười tư (ฮาย เมือย ตือ)ก็ได้
25 = hai mười lăm (ฮาย เมือย ลัม)
26…29 hai mươi sáu…hai mươi chín (ฮาย เมือย เซ้า…ฮาย เมือย จิ๊น)26…29 hai mươi sáu…hai mươi chín (ฮาย เมือย เซ้า…ฮาย เมือย จิ๊น)
30 = ba mươi (บา เมือย), หรือ ba chục (บา จุก)
40 = bốn mươi (โบ้น เมือย), หรือ bốn chục (โบ้น จุก)
50 = năm mươi (นัม เมือย), หรือ năm chục (นัม จุก)
55 = năm mươi lăm (นัม เมือย ลัม)
100 = một trăm (โมด จรัม)
1,000 = một ngình (โมด งิ่น)
10,000 = mười ngình (เมื่อย งิ่น)
100,000 = một trăm ngình(โมด จรัม งิ่น)
1,000,000 = một triệu (โมด จิ่ว)
 
การนับเลขสิงคโปร(ภาษาอังกฤษ)
 
1 one วัน first  เฟิร์สทฺ
2 two ทู second  เซค เคินดฺ
3 three ธรี third  เธิร์ด
4 four ฟอร์ forth ฟอร์ธ
5 five ไฟว fifth ฟิฟธฺ
6 six  ซิคซฺ sixth ซิคซฺ
7 seven เซฟวฺ เวิน seventh  เซฟวฺ เวินธฺ
8 eight เอท eighth  เอทธฺ
9 nine ไนน ninth  ไนธฺ
10 ten เท็น tenth  เท็นธฺ
11 eleven อิเล็ฟเวิน eleventh อิเล็ฟว เวินธฺ
12 twelve ทเวลฟฺ twelfth ทเวลฟ์ธ
13 thirteen เธอร์ทีน thirteenth เธอร์ทีนธฺ
14 fourteen ฟอร์ทีน fourteenth ฟอร์ทีนธฺ
15 fifteen ฟิฟทีน fifteenth   ฟิฟทีนธฺ
16 sixteen ซิคซฺทีน sixteenth ซิคซฺทีนธฺ
17 seventeen เซฟวฺเวินทีน seventeenth   เซฟวฺเวินทีนธฺ
18 eighteen  เอททีน eighteenth เอททีนธฺ
19 nineteen ไนนทีน nineteenth ไนนทีนธฺ
20 twenty  ทเวน ที twentieth ทเวน ทิเอ็ธ
21 twenty-one ทเวน ทีวัน twenty-first   ทเวน ที เฟิร์สทฺ
22 twenty-two ทเวน ที ทู twenty-second ทเวน ที เซค เคินดฺ
23 twenty-three ทเวน ที ธรี twenty-third  ทเวน ที   เธิร์ด
24 twenty-four ทเวน ที โฟร์ twenty-forth  ทเวน ที ฟอร์ธ
25 twenty-five ทเวน ที ไฟว twenty-fifth  ทเวน ที   ฟิฟธฺ
26 twenty-six ทเวน ที ซิคซฺ twenty-sixth ทเวน ที ซิคซฺ
27 twenty-seven ทเวน ที เซฟวฺเวิน twenty-seventh ทเวน ที   เซฟวฺ เวินธฺ
28 twenty-eight  ทเวน ที เอท twenty-eighth  ทเวน ที  เอทธฺ
29 twenty-nine ทเวน ที ไนน twenty-ninth  ทเวน ที   ไนธฺ
30 thirty เธอร์ที thirtieth เธอร์ทีธ
40 forty  ฟอร์ที fortieth ฟอร์ทิเอ็ธ
50 fifty ฟิฟ ที fiftieth ฟีฟทิเอ็ธ
60 sixty ซิคซิ ที sixtieth  ซิคซิ ทิเอ็ธ
70 seventy   เซฟวฺ เวินที seventieth  เซฟวฺ เวินทิเอ็ธ
80 eighty         เอทที eightieth เอททิเอ็ธ
90 ninety ไนนที ninetieth ไนนทิเอ็ธ
100 one hundred วัน ฮัน เดร็ด one hundredth วัน ฮัน เดร็ดธฺ
101 one hundred and one วัน ฮัน เดร็ด แอนด์ วัน one hundred and first
วัน ฮัน เดร็ด แอนด์ เฟิร์สทฺ
200 two hundred  ทู ฮัน เดร็ด two hundredth ทู ฮัน เดร็ดธฺ
1000 one thousand วัน เธาเซินดฺ one thousandth วัน เธาเซินธฺ
10,000 ten thousand  เท็น เธาเซินดฺ ten thousandth เท็น เธาเซินธฺ
100,000 one hundred thousand วัน ฮัน เดร็ด เธาเซินดฺ one hundred thousandth  วัน ฮัน เดร็ด เธาเซินธฺ
1,000,000 one million วัน มิลเลียน one millionth วัน มิลเลียนธฺ
10,000,000 ten million เท็น มิลเลียน ten millionth  เท็น   มิลเลียนธฺ
100,000,000 one hundred million วัน ฮัน เดร็ด มิลเลียน one hundred millionth วัน ฮัน เดร็ด มิลเลียนธฺ
1,000,000,000 one billion วัน บิลเลียน one billionth วัน บิลเลียนธฺ
1/2 = one-half วัน – ฮาฟ 1/3 = one-third วัน –  เธิร์ด 1/4 = one-forth วัน – ฟอร์ธ
1/8 = one-eighth วัน –  เอทธฺ 1/10 = one-tenth วัน –  เท็นธฺ 1/50 = one-fiftieth วัน – ฟีฟทิเอ็ธ
1/100 = one hundredth
วัน ฮัน เดร็ดธฺ 1/1000 = one thousandth
วัน เธาเซินธฺ 1/1000000 = one millionth
วัน มิลเลียนธฺ
2/5 = two fifths ทู   ฟิฟธฺซฺ 3/7 = three sevenths
ธรี เซฟวฺ เวินธฺซฺ 11/16 = eleven sixteenths
อิเล็ฟเวิน ซิคซฺทีนธฺซฺ
0.1 = (zero) point one
(ซีโร่) พอยนทฺ วัน 0.25 = (zero) point two five
(ซีโร่) พอยนทฺ ทู ไฟว 0.33 = (zero) point three three
(ซีโร่) พอยนทฺ ธรี ธรี
1.25 = one point two five
วัน พอยนทฺ ทู ไฟว 2.75 = two point seven five
ทู พอยนทฺ เซฟวฺ เวิน ไฟว 3.654 = three point six five four
ธรี พอยนทฺ ซิคซฺ ไฟว โฟร์
+ plus พลัส
– minus ไมนัส
x times (multiplied by)
ไทม์ซฺ (มัลทิเพิล บาย)
= equals อีควัลซฺ
% percent เปอร์เซ็นต์
 

การนับเลขสิงคโปร(ภาษาจีน)

 

ling (หลิง)

แปลว่า

0

yì (อี)

แปลว่า

1

èr (เอ้อร์)

แปลว่า

2

三     

sān (ซาน)

แปลว่า

3

sì (ซื่อ)

แปลว่า

4

wǔ (อู่)

แปลว่า

5

liù (ลิ่ว)

แปลว่า

6

qī (ชี)

แปลว่า

7

bā (ปา)

แปลว่า

8

Jiǔ (จิ่ว)

แปลว่า

9

shí (สือ)

แปลว่า

10

bái (ไป่)

แปลว่า

100

qiān(เชียน)

แปลว่า

1,000


wàn (วั่น)

แปลว่า

10,000

        1000    seribu (เซอ-ริ-บู)

 

การนับเลขภาษาเวียดนาม

 
1 = một (โมด)
2 = hai (ฮาย)
3 = ba (บา)
4 = bốn (โบ้น)
5 = năm (นัม)
6 = sáu (เซ้า)
7 = bảy (ไบ๋)
8 = tám (ต๊าม)
9 = chín (จิ๊น)
10 = mười (เมื่อย)
ถ้าเป็นเลข 2 หลัก ก็ใช้หลักการอ่านแบบภาษาไทยเลย
11 = mười một (เมื่อย โมด)
12 = mười hai (เมื่อย ฮาย)
13 = mười ba (เมื่อย บา)
14 = mười bốn (เมื่อย โบ้น)
15 = mười lăm (เมื่อย ลัม)
16 = mười sáu (เมื่อย เซ้า)
17 = mười bảy (เมื่อย ไบ๋)
18 = mười tám (เมื่อย ต๊าม)
19 = mười chín (เมื่อย จิ๊น)
20 = hai mươi (ฮาย เมือย), หรือ hai chục (ฮาย จุก)**(โปรดสังเกตจะไม่มี`บน ơ ในภาษาไทยก็เหมือนกับตัดไม้เอกออกไป)
21 = hai mươi mốt (ฮาย เมือย โม้ด)
22 = hai mươi hai (ฮาย เมือย ฮาย)
23 = hai mươi ba (ฮาย เมือย บา)
24 = hai mươi bốn (ฮาย เมือย โบ้น),หรือ hai mười tư (ฮาย เมือย ตือ)ก็ได้
25 = hai mười lăm (ฮาย เมือย ลัม)
26…29 hai mươi sáu…hai mươi chín (ฮาย เมือย เซ้า…ฮาย เมือย จิ๊น)26…29 hai mươi sáu…hai mươi chín (ฮาย เมือย เซ้า…ฮาย เมือย จิ๊น)
30 = ba mươi (บา เมือย), หรือ ba chục (บา จุก)
40 = bốn mươi (โบ้น เมือย), หรือ bốn chục (โบ้น จุก)
50 = năm mươi (นัม เมือย), หรือ năm chục (นัม จุก)
55 = năm mươi lăm (นัม เมือย ลัม)
100 = một trăm (โมด จรัม)
1,000 = một ngình (โมด งิ่น)
10,000 = mười ngình (เมื่อย งิ่น)
100,000 = một trăm ngình(โมด จรัม งิ่น)
1,000,000 = một triệu (โมด จิ่ว)
 
การนับเลขสิงคโปร(ภาษาอังกฤษ)
 
1 one วัน first  เฟิร์สทฺ
2 two ทู second  เซค เคินดฺ
3 three ธรี third  เธิร์ด
4 four ฟอร์ forth ฟอร์ธ
5 five ไฟว fifth ฟิฟธฺ
6 six  ซิคซฺ sixth ซิคซฺ
7 seven เซฟวฺ เวิน seventh  เซฟวฺ เวินธฺ
8 eight เอท eighth  เอทธฺ
9 nine ไนน ninth  ไนธฺ
10 ten เท็น tenth  เท็นธฺ
11 eleven อิเล็ฟเวิน eleventh อิเล็ฟว เวินธฺ
12 twelve ทเวลฟฺ twelfth ทเวลฟ์ธ
13 thirteen เธอร์ทีน thirteenth เธอร์ทีนธฺ
14 fourteen ฟอร์ทีน fourteenth ฟอร์ทีนธฺ
15 fifteen ฟิฟทีน fifteenth   ฟิฟทีนธฺ
16 sixteen ซิคซฺทีน sixteenth ซิคซฺทีนธฺ
17 seventeen เซฟวฺเวินทีน seventeenth   เซฟวฺเวินทีนธฺ
18 eighteen  เอททีน eighteenth เอททีนธฺ
19 nineteen ไนนทีน nineteenth ไนนทีนธฺ
20 twenty  ทเวน ที twentieth ทเวน ทิเอ็ธ
21 twenty-one ทเวน ทีวัน twenty-first   ทเวน ที เฟิร์สทฺ
22 twenty-two ทเวน ที ทู twenty-second ทเวน ที เซค เคินดฺ
23 twenty-three ทเวน ที ธรี twenty-third  ทเวน ที   เธิร์ด
24 twenty-four ทเวน ที โฟร์ twenty-forth  ทเวน ที ฟอร์ธ
25 twenty-five ทเวน ที ไฟว twenty-fifth  ทเวน ที   ฟิฟธฺ
26 twenty-six ทเวน ที ซิคซฺ twenty-sixth ทเวน ที ซิคซฺ
27 twenty-seven ทเวน ที เซฟวฺเวิน twenty-seventh ทเวน ที   เซฟวฺ เวินธฺ
28 twenty-eight  ทเวน ที เอท twenty-eighth  ทเวน ที  เอทธฺ
29 twenty-nine ทเวน ที ไนน twenty-ninth  ทเวน ที   ไนธฺ
30 thirty เธอร์ที thirtieth เธอร์ทีธ
40 forty  ฟอร์ที fortieth ฟอร์ทิเอ็ธ
50 fifty ฟิฟ ที fiftieth ฟีฟทิเอ็ธ
60 sixty ซิคซิ ที sixtieth  ซิคซิ ทิเอ็ธ
70 seventy   เซฟวฺ เวินที seventieth  เซฟวฺ เวินทิเอ็ธ
80 eighty         เอทที eightieth เอททิเอ็ธ
90 ninety ไนนที ninetieth ไนนทิเอ็ธ
100 one hundred วัน ฮัน เดร็ด one hundredth วัน ฮัน เดร็ดธฺ
101 one hundred and one วัน ฮัน เดร็ด แอนด์ วัน one hundred and first
วัน ฮัน เดร็ด แอนด์ เฟิร์สทฺ
200 two hundred  ทู ฮัน เดร็ด two hundredth ทู ฮัน เดร็ดธฺ
1000 one thousand วัน เธาเซินดฺ one thousandth วัน เธาเซินธฺ
10,000 ten thousand  เท็น เธาเซินดฺ ten thousandth เท็น เธาเซินธฺ
100,000 one hundred thousand วัน ฮัน เดร็ด เธาเซินดฺ one hundred thousandth  วัน ฮัน เดร็ด เธาเซินธฺ
1,000,000 one million วัน มิลเลียน one millionth วัน มิลเลียนธฺ
10,000,000 ten million เท็น มิลเลียน ten millionth  เท็น   มิลเลียนธฺ
100,000,000 one hundred million วัน ฮัน เดร็ด มิลเลียน one hundred millionth วัน ฮัน เดร็ด มิลเลียนธฺ
1,000,000,000 one billion วัน บิลเลียน one billionth วัน บิลเลียนธฺ
1/2 = one-half วัน – ฮาฟ 1/3 = one-third วัน –  เธิร์ด 1/4 = one-forth วัน – ฟอร์ธ
1/8 = one-eighth วัน –  เอทธฺ 1/10 = one-tenth วัน –  เท็นธฺ 1/50 = one-fiftieth วัน – ฟีฟทิเอ็ธ
1/100 = one hundredth
วัน ฮัน เดร็ดธฺ 1/1000 = one thousandth
วัน เธาเซินธฺ 1/1000000 = one millionth
วัน มิลเลียนธฺ
2/5 = two fifths ทู   ฟิฟธฺซฺ 3/7 = three sevenths
ธรี เซฟวฺ เวินธฺซฺ 11/16 = eleven sixteenths
อิเล็ฟเวิน ซิคซฺทีนธฺซฺ
0.1 = (zero) point one
(ซีโร่) พอยนทฺ วัน 0.25 = (zero) point two five
(ซีโร่) พอยนทฺ ทู ไฟว 0.33 = (zero) point three three
(ซีโร่) พอยนทฺ ธรี ธรี
1.25 = one point two five
วัน พอยนทฺ ทู ไฟว 2.75 = two point seven five
ทู พอยนทฺ เซฟวฺ เวิน ไฟว 3.654 = three point six five four
ธรี พอยนทฺ ซิคซฺ ไฟว โฟร์
+ plus พลัส
– minus ไมนัส
x times (multiplied by)
ไทม์ซฺ (มัลทิเพิล บาย)
= equals อีควัลซฺ
% percent เปอร์เซ็นต์
 

การนับเลขสิงคโปร(ภาษาจีน)

 

ling (หลิง)

แปลว่า

0

yì (อี)

แปลว่า

1

èr (เอ้อร์)

แปลว่า

2

三     

sān (ซาน)

แปลว่า

3

sì (ซื่อ)

แปลว่า

4

wǔ (อู่)

แปลว่า

5

liù (ลิ่ว)

แปลว่า

6

qī (ชี)

แปลว่า

7

bā (ปา)

แปลว่า

8

Jiǔ (จิ่ว)

แปลว่า

9

shí (สือ)

แปลว่า

10

bái (ไป่)

แปลว่า

100

qiān(เชียน)

แปลว่า

1,000


wàn (วั่น)

แปลว่า

10,000

โพสท์ใน เสริมทักษะ | ใส่ความเห็น

ปริซึม

ปริซึมปริซึม
เป็นรูปทรงซึ่งมีผิวหน้าบนและล่าง เรียกว่า ฐาน ซึ่งอาจเป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือหลายเหลี่ยมก็ได้ที่เท่ากันทุกประการ ส่วนผิวด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
ถ้าผิวด้านข้างของรูปปริซึมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และตั้งฉากกับฐานของปริซึมเราเรียกปริซึมชนิดนี้ว่า ปริซึมตรง  ถ้าผิวด้านข้างไม่ตั้งฉากกับฐานเราเรียกว่า ปริซึมเอียง กล่องสี่เหลี่ยมเป็นตัวอย่างของปริซึมตรงมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หมอนขวานเป็นตัวอย่างของปริซึมตรงมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม ปริซึมที่มีผิวหน้าทั้งหกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราเรียกว่า รูปลูกบาศก์ (cube) เช่น ลูกเต๋า เป็นต้น
ปริมาตรของปริซึมตรง  =  พื้นที่ฐาน  x  ความสูง
ถ้าปริซึมเอียงเราต้องหาความสูงซึ่งตั้งได้ฉากกับฐานของปริซึม จากวิชาเรขาคณิต เราทราบว่าปริซึมสองรูปที่ตั้งอยู่บนฐานที่มีพื้นที่เท่ากันและมีความสูงเท่ากันจะมีปริมาตรเท่ากัน ดังนั้นจึงได้สูตรการหาปริมาตรของปริซึมเท่ากับ พื้นที่ฐาน x ความสูง

ปริซึม1 ปริซึม2ปริซึม3 ปริซึม4 ปริซึม6

โพสท์ใน พื้นฐานคณิตศาสตร์ | ใส่ความเห็น